motto
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Ceník
Přihláška
Váš účet
Kontakty
Dotaz

Centrální školní jídelna Litoměřice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Litoměřice.

Název organizace : Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7
Zastoupená          : 
 Martinem Mudrou,  ředitelem Centrální školní jídelny

Sídlo organizace   : Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice
Právní forma        : příspěvková organizace
IČ                       : 46 76 87 93  
DIČ                    : CZ46768793

Zřizovatel            : Město Litoměřice
Zastoupené         : Mgr. Ladislavem CHLUPÁČEM , starostou
Adresa                : Mírové náměstí 15 / 7, 412 01 Litoměřice
IČ                       : 263958 

Hlavní činnost
Hlavní činnost PO CŠJ je v souladu se Zákonem č. 561/ 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), s Vyhláškou č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování a v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Centrální školní jídelna Litoměřice zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů základních a středních škol na území města Litoměřice zřizovaných územními samosprávnými celky nebo soukromých.

Doplňková činnost
Doplňková činnost je povolena Zřizovací listinou PO a řídí se příslušnými zákony a vyhláškami.
Její provozování navazuje na hlavní činnost a to z důvodu využívání kapacit jednotlivých provozoven a odborností zaměstnanců.
Především jde o poskytování stravovacích služeb pro třetí osoby a organizace. V tomto směru se jedná o zabezpečení stravování úřadů, podniků a firem. Nedílnou součástí doplňkové činnosti je poskytování občerstvení a pohoštění pro jednotlivé úřady, organizace a sdružení.